Apax Leaders Việt Nam | Tin tức Và Sự Kiện | Chính sách bảo mật
22 07 / 2020

Chính sách bảo mật

1 Sự chấp thuận/ Approval

1.1. Bằng việc truy cập vào website này để cung cấp thông tin và sử dụng các dịch vụ, các Bên thống nhất và đồng ý rằng:

- Công ty sẽ được khai thác và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất;

- Khách hàng được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên nền tảng website này

1.2. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào

1.1. By accessing this website to provide information and use its services, both Parties agree that:

- The Company will be able to save and use personal information obtained from accessing the website in order to provide the best quality service;

- Users can use products and services provided on this website platform

1.2. The Company reserves the right to amend and supplement to complete this Policy at any time.

2. Quyền sở hữu/ Ownership

2.1. Apax Leaders là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng, các nhãn mác dịch vụ, thông tin, tài liệu hiển thị trên trang web này. Những người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng các nhãn mác dịch vụ, thông tin, tài liệu này nếu không được Apax Leaders cho phép bằng văn bản.

2.2. Quý Khách hàng là chủ sở hữu của toàn bộ các thông tin cá nhân đã cung cấp cho Apax Leaders.

2.1. Apax Leaders is the owner of the trademarks, logos, service marks, information and materials displayed on this website. Users are not allowed to use these trademarks, service marks, information and documents without the written permission of Apax Leaders.

2.2. The user is the owner of all personal information provided to Apax Leaders.

3. Quyền sở hữu/ Ownership và Nguyên tắc sử dụng/ Principles used

3.1. Đối với Apax Leaders:

- Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để đảm bảo cung cấp các dịch vụ và sản phẩm đào tạo tốt nhất;

- Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu học tiếng Anh của Quý khách và thực hiện các nghiệp vụ giáo dục đào tạo cũng như cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp;

- Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi có sự đồng ý của Quý khách hoặc do Cơ quan nhà nước yêu cầu;

- Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách;

- Tất cả các công ty thuộc APAX LEADERS, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.


3.2. Đối với Quý khách hàng:
- Quý khách hàng chỉ sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên nền tảng website này nhằm mục đích phục vụ việc học tập của Quý khách hàng và/hoặc con em mình và không được sử dụng vào bất kì mục đích nào khác hoặc cung cấp cho bất kì Bên thứ ba nào khác;

- Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Khách hàng không được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này.

3.1. For Apax Leaders:
- We use your personal information to ensure the best training products and services;

- We only ask for personal information that we believe is relevant and necessary for us to understand your English learning needs and to provide education and training as well as appropriate products and services;

- We will not disclose your personal information to any outside organization unless you have given your consent or it is requested by a State agency;

- We maintain strict security systems designed to prevent any individual, including our employees, from illegally accessing your personal information;

- All APAX LEADERS companies, our employees and any third parties authorized to access your information are required to comply with our confidentiality obligations.

3.2. For customers:
- The user will only use the information, products and services provided on this website to serve the learning of customers and / or their children and will not use it for any other purpose or provide information to any other Third Party;
- The materials on this site are copyright protected. Customer may not modify, copy, record in electronic memory, translate, simulate, distribute, or use any part of these materials for commercial or public purposes.

4. Sử dụng thông tin tài liệu/ Document use information

- Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Apax Leaders cung cấp một cách hợp pháp. Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

- Không nên xem những trang này như một đề nghị bán hoặc chào bán các thông tin cho bất kỳ cá nhân nào tại bất kỳ quốc gia nào mà ở đó việc thực hiện một lời mời hoặc chào bán như vậy là bất hợp pháp.

- Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

- The products and services referenced on this website are provided only in the countries and times these products and services can be legally provided by any member of Apax Leaders. The materials posted on these sites are not intended to serve individuals living or residing in countries that limit the availability of these products. Individuals visiting these websites must disclose information about themselves and must comply with the relevant restrictions.

- These pages should not be viewed as an offer to sell or solicit information to any person in any country where it is unlawful to make such an offer or offer.

- The information contained on these pages is not intended to provide professional advice and you should not rely on the information posted on those pages for this purpose. Individuals visiting these sites should consult the appropriate experts.

5. Thu thập thông tin cá nhân/ Collecting personal information

5.1. Quý khách hàng cung cấp trực tiếp cho Apax Leaders
Đó là các thông tin cá nhân Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ.

5.2. Các chiến dịch khuyến mại tiếp thị
Đôi khi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập trang web này và các cá nhân tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, hoặc tại một trong những Trung tâm của Apax Leaders). Những thông tin này chỉ được thu thập từ những cá nhân tình nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

5.3. Quý khách tương tác với Apax Leaders
Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên website.

5.4. Từ các nguồn hợp pháp khác.

5.1. Customers provide information directly to Apax Leaders.
That is the personal information you provide us when you register to use the service.

5.2. Marketing and promotional campaigns
We may occasionally collect personal information from people who visit this site and individuals who participate in contests or promotions (online or via phone, and/or at one of the Centers of Apax Leaders). This information is only collected from individuals who volunteered to provide the company with information. We may use this information to inform and recommend products, services and other marketing materials that we deem appropriate to those individuals' preferences. We may also invite visitors to this site to participate in market research, surveys and other similar activities.

5.3. You interact with Apax Leaders
We use cookies and other tracking technologies to collect certain information when you interact on the website.

5.4. General keywords.

6. Truyền tải qua Internet/ Transmission over the Internet

Công ty không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Công ty, hoặc nếu Công ty gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Công ty không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Công ty gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và thông tin mà Quý khách gửi.

The Company does not guarantee that all emails sent to the Company via the Internet will be completely secured. The Company shall not be liable for any damages suffered by the user if the user sends e-mail to the Company, or if the Company sends electronic mail on the Internet upon the request of the user. The Company assumes no responsibility whatsoever for any direct, indirect, special or consequential damages arising from the use of this website. Due to the nature of the Internet, transactions can be interrupted, lose signal transmission, slow data transfers and improper data transmission. The Company is not responsible for functional failures of communication equipment not directly under Company control that affect the accuracy or timing of receiving and sending emails as well as information sent by the user.

7. Cam kết về bảo mật và an toàn dữ liệu/ Commitment to data security and safety

- Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Công ty luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

- Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Secure SocketLayer(SSL) và công nghệ mã hoá 128 bits – chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu.

- Các máy chủ trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi "bức tường lửa” và hệ thống của chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền. Chúng tôi sẽ không gửi những thông tin cá nhân đến Quý khách bằng hình thức thư điện tử thông thường. Vì tính an toàn của hình thức thư điện tử thông thường không được đảm bảo, Quý khách chỉ nên gửi thư cho chúng tôi thông qua tiện ích kênh thư điện tử bảo mật trên trang web của chúng tôi.

- Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng Công ty sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

- Quý khách và APAX LEADERS đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các giao dịch tránh khỏi những gian lận trực tuyến. Quý khách nên thận trọng về việc các thông tin về tài khoản truy cập bao gồm Tên sử dụng và/hoặc Mật khẩu của Quý khách sẽ không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng Quý khách không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép. Không chia sẻ hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng Tên sử dụng và/hoặc mật khẩu của Quý khách. Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Quý khách. Nếu trong trường hợp hạn hữu những giao dịch không được ủy quyền được thực hiện bằng tài khoản của Quý khách mà không có sự gian lận, sai sót hoặc vô ý từ phía Quý khách, chúng tôi sẽ hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ giá trị tổn thất trực tiếp tương đương với giá trị giao dịch không được ủy quyền.

- Quý khách nên bảo vệ Tên sử dụng và Mật khẩu duy nhất của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Không bao giờ viết những thông tin này ra hoặc chia sẻ thông tin này với người khác. APAX LEADERS sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp Mật Khẩu Tài Khoản Trực Tuyến nhằm đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ thông tin này. Khi lần đầu tiên chọn Tên sử dụng và Mật khẩu, Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như ngày sinh nhật, số điện thoại hoặc một phần dễ phát hiện từ tên của Quý khách. Nếu Quý khách phát hiện Tên sử dụng và/hoặc mật khẩu của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, bị mất hoặc thất lạc và những giao dịch không được ủy quyền có thể được thực hiện, Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

- Security is our top priority. The Company always tries to ensure that your personal data is protected from unauthorized or accidental access, being processed or deleted. We maintain our commitment to data security by applying physical, electronic and managerial measures to protect your personal data.

- The secure area of the website supports Secure SocketLayer (SSL) and 128 bits of encryption technology - a standard encryption mode on the Internet for data protection.

- Our website servers are protected by "firewalls" and our systems are always checked to prevent unauthorized access. We will not send personal information to you by regular email. Because the security of regular email is not guaranteed, you should only send us an email via the secure email channel utility on our website.

- We will take all reasonable steps to ensure that your personal data is not retained for longer than necessary and that the Company will always comply with the requirements of laws and regulations governing in Vietnam regarding the storage of information relating to personal identity.

- You and APAX LEADERS play an important role in protecting transactions from online fraud. You should exercise caution that access account information including your Username and / or Password will not be compromised by ensuring that you do not knowingly or unintentionally share or provide access or facilitate the unauthorized use of this information. Do not share or allow others to access or use your Username and / or password. We endeavor to apply the highest safety standards to protect your interests. If in limited circumstances unauthorized transactions are carried out in your account without fraud, error or inadvertence on your part, we will understand that you will bear all the direct loss value or equivalent to the unauthorized transaction value.

- You should protect your unique Username and Password by keeping this information confidential. Never write this information out or share it with others. APAX LEADERS will never ask you for your Online Account Password to ensure that you are the only person holding this information. When you first choose your Username and Password, you should not choose easily identifiable information such as your birthday, phone number or an easily identifiable part from your name. If you find that your Username and / or password have been disclosed to a third party, lost or misplaced and unauthorized transactions may be made, it is your responsibility to notify to us immediately.

8. Hiệu lực/ Validity

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 23/05/2015

This privacy policy is effective from May 23rd, 2015


Chia sẻ
trở về
Tin tức liên quan
APAX CAM KẾT CHẤT LƯỢNG, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM HOÀN PHÍ ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH
04 11 / 2023

APAX CAM KẾT CHẤT LƯỢNG, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM HOÀN PHÍ ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH

Apax Thanh Hóa hân hoan chào đón không khí sôi nổi của các em học sinh khi trở lại lớp học
31 03 / 2023

Apax Thanh Hóa hân hoan chào đón không khí sôi nổi của các em học sinh khi trở lại lớp học

Apax Leaders mở cửa lại 29 trung tâm đầu tiên
22 03 / 2023

Apax Leaders mở cửa lại 29 trung tâm đầu tiên